Sekom

Aktuelt

Her er møteplan for kontrollutvala og selskapsorgana i 2021.

Møteplan 2021 pr 9.9.2021 (PDF, 79 kB)

Kontrollutvala er komne godt i gang med forvaltningsrevisjon og eigarskapskontroll. Her er oversikt over revisjonsprosjekta som Vestland Revisjon arbeider med pr mars 2021:

2. oktober gjorde Gloppen kontrollutval vedtak om framlegg til kontrollutvalsplan. Dermed har alle utvala fullført planprosessane og sendt sak til kvart sitt kommunestyre. Her finn du dei vedtekne planane.

Frå påske til i dag, har dei fleste av kontrollutvala våre hatt minst eitt videomøte.

Frå og med 1. april 2020 er SEKOM sine nye nettsider i gang.

Forum for kontroll og tilsyn (FKT) og Norges kommunerevisorforbund (NKRF) arrangerte fellessamling for kontrollutval på Skei 5. februar 2020. SEKOM sekretariat og Vestland Revisjon var lokale arrangørar.

 

Solund var først ute med oppstartmøte etter kommunevalet tysdag 6. november. Fram til jul gikk det "slag i slag" med oppstartmøte og samstundes avslutningsarbeid i samanslåingskommunane.