Sekom

Aktuelt

Vi er inne i sesongen for nye møteplanar. Utvala handsamar desse i november og desember. Her finn de ferskaste oppdatering der noko er vedteke og nok er framlegg frå SEKOM.

I løpet av vårhalvåret 2022 tar utvala ein gjennomgang av dei vedtekne kontrollutvalsplanane. 

Her er møteplan for kontrollutvala og selskapsorgana i 2021.

Møteplan pr 22.10. (PDF, 79 kB)

Alle har rett til innsyn i offentlege dokument, journalar og register. Dersom eit dokument ikkje er offentleg, krev det heimel i lov.

Kontrollutvala er komne godt i gang med forvaltningsrevisjon og eigarskapskontroll. Her er oversikt over revisjonsprosjekta som Vestland Revisjon arbeider med pr mars 2021:

2. oktober gjorde Gloppen kontrollutval vedtak om framlegg til kontrollutvalsplan. Dermed har alle utvala fullført planprosessane og sendt sak til kvart sitt kommunestyre. Her finn du dei vedtekne planane.

Frå påske til i dag, har dei fleste av kontrollutvala våre hatt minst eitt videomøte.

Frå og med 1. april 2020 er SEKOM sine nye nettsider i gang.

Forum for kontroll og tilsyn (FKT) og Norges kommunerevisorforbund (NKRF) arrangerte fellessamling for kontrollutval på Skei 5. februar 2020. SEKOM sekretariat og Vestland Revisjon var lokale arrangørar.

 

Solund var først ute med oppstartmøte etter kommunevalet tysdag 6. november. Fram til jul gikk det "slag i slag" med oppstartmøte og samstundes avslutningsarbeid i samanslåingskommunane.