Sekom

Aktuelt

Her er møteplan for kontrollutvala og selskapsorgana i 2021.

Møteplan 2021 pr 171220 (PDF, 368 kB)

2. oktober gjorde Gloppen kontrollutval vedtak om framlegg til kontrollutvalsplan. Dermed har alle utvala fullført planprosessane og sendt sak til kvart sitt kommunestyre. Her finn du dei vedtekne planane.

SEKOM lagar ein samla kalender over kontrollutvalsmøte og andre gjeremål i selskapet.

 

Denne veka (33) er begge tilsette på arbeid etter sommarferien. 

Frå påske til i dag, har dei fleste av kontrollutvala våre hatt minst eitt videomøte.

Frå og med 1. april 2020 er SEKOM sine nye nettsider i gang.

Forum for kontroll og tilsyn (FKT) og Norges kommunerevisorforbund (NKRF) arrangerte fellessamling for kontrollutval på Skei 5. februar 2020. SEKOM sekretariat og Vestland Revisjon var lokale arrangørar.

 

Solund var først ute med oppstartmøte etter kommunevalet tysdag 6. november. Fram til jul gikk det "slag i slag" med oppstartmøte og samstundes avslutningsarbeid i samanslåingskommunane. 

Denne vinteren har vi arbeidd med ny design på sekretariatet sine nettsider. Vi nyttar Acos som leverandør, og det er dei som har gjort det praktiske arbeidet med den nye utsjånaden.