Sekom

Aktuelt

Her finn de møteplan for kontrollutvala og selskapsorgana for 2023.

Møteplan 2023 pr 6.1. (PDF, 167 kB)

Det blir oppstartsamling etter kommunevalet på Hotel Alexandra i Loen 23. og 24. januar 2024.

Dokumentasjon og bilete frå kontrollutvalsdagen på Skei 29. september 2022.

Kontrollutvala har vedteke følgjande møteplan for 2022.

Rett før jul kom endeleg den nye utgåva av Kontrollutvalsboka frå Kommunal og moderniseringsepartementet. Boka ligg på departementet sine nettsider. De finn kontrollutvalsboka her.

I løpet av vårhalvåret 2022 tar utvala ein gjennomgang av dei vedtekne kontrollutvalsplanane. 

Her er møteplan for kontrollutvala og selskapsorgana i 2021.

Møteplan pr 22.10. (PDF, 79 kB)

Alle har rett til innsyn i offentlege dokument, journalar og register. Dersom eit dokument ikkje er offentleg, krev det heimel i lov.

Kontrollutvala er komne godt i gang med forvaltningsrevisjon og eigarskapskontroll. Her er oversikt over revisjonsprosjekta som Vestland Revisjon arbeider med pr mars 2021:

2. oktober gjorde Gloppen kontrollutval vedtak om framlegg til kontrollutvalsplan. Dermed har alle utvala fullført planprosessane og sendt sak til kvart sitt kommunestyre. Her finn du dei vedtekne planane.