Kva er eit kontrollutval?

Kontrollutvalet er eit lovpålagt organ for alle kommunar. Kommunelova § 23-1: 

«Kommunestyret velger selv et kontrollutvalg som skal føre løpende kontroll på deres vegne».

Nedanfor er ei forenkla oversikt som viser kontrollutvalet si rolle som Ja-oppgåver. På Nei-sida er fallgruver som utvalet bør unngå:

 

Ja!

 • Kontrollorgan på vegner av kommunestyret
 • Kan etterspørre kva som helst i kommunen
 • Kan etterspørre alt administrativt og politisk
 • Forvaltningsrevisjon
 • Eigarskapskontroll
 • Uttale om rekneskap og årsmelding

 

 

Nei!

 • Klageorgan
 • Økonomistyrings-organ
 • Omkampar
 • Partipolitisk organ
 • Kontrollere kommunestyret
 • Instruksjonsmynde overfor administrasjonen

 

Hovudfunksjonen er med andre ord å føre løpande kontroll på vegner av kommunestyret.