Møteplanen for 2020 byrjar å ta form. Her er førebels oversikt med nokre tidspunkt som er vedtekne og resten som er sekretariatet sitt framlegg.

 

 

Dei 15 kontrollutvala "våre" har vedteke sine møteplanar for 2019. Slik ser arbeidsåret 2019 ut når desse er sett opp i eit dokument.

 

Solund var først ute med oppstartmøte etter kommunevalet tysdag 6. november. Fram til jul går det "slag i slag" med oppstartmøte og samstundes avslutningsarbeid i samanslåingskommunane.

  

Kontrollutvala i Førde, Gaular, Jølster og Naustdal hadde fellesmøte torsdag 7. november. Her finn de dokumentasjon frå møtet:

 

Dei 4 kontrollutvala i kommunane som blir Sunnfjord kommune 1.1.20 møttest i Førde rådhus den 29.8.19.

Her finn de presentasjonar frå møtet:

 

 

I møte den 18. juni vedtok styret plan for informasjonstryggleik for SEKOM-sekretariat. Med bakgrunn i planen, har dagleg leiar utarbeidd personvernerklæring. Vi har også gått gjennom dei personopplysningar som sekretariatet handterar og laga oversikt over kva vi treng, og korleis dei skal handsamast.

Kontrollutvala i Eid og Selje hadde fellesmøte på Eid den 20. mai 2019. Her finn du presentasjonane som prosjektrådmann Åslaug Krogsæter nytta i si orientering. Presentasjonar. (PDF, 6 MB)

Det har vore fleire felles kontrollutvalsmøte i løpet av mars 2019:

Kontrollutvala i Førde, Gaular, Jølster og Naustdal hadde fellesmøte i Førde rådhus den 5. mars. Her finn de presentasjonane som vart brukt i møtet:

Kontrollutvalet i dei 4 kommunesamanslåingane som SEKOM er involvert i har alle felles møte i november/desember 2018. I denne artikkelen er det lenke til møtebøker og presentasjonar frå møta.