Sekom

Kontrollutvalsplanar

Kontrollutvalsplanar

2. oktober gjorde Gloppen kontrollutval vedtak om framlegg til kontrollutvalsplan. Dermed har alle utvala fullført planprosessane og sendt sak til kvart sitt kommunestyre.

Etter kommunelova skal kommunestyret vedta planar for forvaltningsrevisjon og eigarskapskontroll. Planane viser dei revisjonsprosjekta som utvalet planlegg å gjennomføre i 4-årsperioden. "Kontrollutvalsplan" er ein felles plan som dekker både forvaltningsrevisjon og eigarskapskontroll, og siktemålet er å legge gode føringar for kontrollutvalet sitt arbeid i valperioden.

Planprosessen:

  • Overordna analyse frå Vestland Revisjon KO med risiko og vesentlegheitsvurderingar
  • Kommunedirektør og ordførar deltok på eit eller fleire møte og kom med innspel
  • Hovudverneombod og hovudtillitsvalde deltok i utvalsmøte og kom med innspel
  • I nokre kommunar deltok også forrige kontrollutvalsleiar og leiarar i politiske utval i eit kontrollutvalsmøte og kom med innspel
  • SEKOM sekretariat legg opp det praktiske i prosessen. Vi utformar også framlegget til plan.