Kva gjer SEKOM?

Kontrollutvalet skal ha eit sekretariat som er uavhenging av administrasjonen og revisor. SEKOM sekretariat er organisert som eit uavhengig selskap med 9 eigarkommunar pr mars 2020. 

Her er ein del oppgåver i SEKOM sekretariat:

 • Førebu saker til handsaming i kontrollutvala. Utgreie relevante tilhøve i tilknytning til sakene slik at utvalet har eit best mogeleg grunnlag for si handsaming:

  • Skrive saksutgreiing og framlegg til vedtak i saker som kontrollutvala handsamar.

  • Planar for forvaltningsrevisjon og selskapskontroll.

  • Val av prosjekt for forvaltningsrevisjon og selskapskontroll.

  • Drøfte og samarbeide med revisor om problemstillingar og avgrensingar for revisjonsprosjekt.

  • Framlegg til uttale frå kontrollutvalet i samband med kommunane sine årsrekneskapar.

  • Framlegg til årsmelding for kontrollutvala.

  • Framlegg til årsbudsjett for kontrollutvala.

 • Praktisk gjennomføring av kontrollutvalsmøta

  • Tilrettelegging av møterom og sekretærfunksjon i møtet.

  • Sende ut innkalling med sakliste før møta og møtebok etter møta.

  • Sakliste for møtet vert sett opp etter avtale med leiar for kontrollutvalet

  • Følgje opp at kontrollutvala sine vedtak vert sette i verk.

  • Oversikt over kontrollutvalssaker som utvalet skal følgje opp seinare.

 • Post, sak og arkivfunksjon for kontrollutvala.

 • Ha kontakt og samarbeid med kommunane sine revisorar.

 • Drøfte og samarbeide med revisor om spesielle moment som revisor gjer merksam på ved gjennomgang av årsrekneskapen. Særleg atterhald og presiseringar i revisjonsmeldinga.

 • Ha kontakt med administrasjonen i kommunane om aktuelle saker og informasjon til kontrollutvala.