Sekom

Nyttige lenker

Kommunelova og forvaltningslova har reglar om habilitet. I den nye kommunelova er det § 11-10 som handlar om inhabilitet for folkevalde. Hovudregelen her er at reglane i forvaltningslova gjeld ved handsaming i folkevalde organ.

I Kommunelova § 11-4 er det bestemt at heimel vedtak om habilitet skal gå fram av møteboka. Nedanfor er ein mal for møtehandsaming i habilitetsspørsmål.

Kommunelova § 11-5 bestemmer at møte i folkevalde organ er opne for alle som ønskjer. Organet kan likevel lukke møtet ved handsaming av enkeltsaker. I så fall skal heimel for vedtak takast med i møteboka.

Nedanfor er mal for handsaming av spørsmål om lukking:

Her er lenke til arkivsak med samling av kontrollutvalsplanane som vart vedtekne hausten 2020.

 

Nedanfor er planane for forvaltningsrevisjon og selskapskontroll for perioden 2016 - 2019.