Rapportar

På denne sida finn du forvaltningsrevisjonsrapportar skrivne av Kommunerevisjonen i Nordfjord og KRYSS-revisjon og rapportar skrivne av SEKOM-sekretariat eller revisjonsselskap. Det går fram av framsida og innleiinga til kvar rapport om det er utført som formell forvaltningsrevisjon eller som ein revisjonsrapport.

 

Vi har også lagt ut lenkje til tilsynsrapportar skrivne av Fylkesmannen.

Tilsynsrapportar Fylkesmannen i Vestland

NKRF sitt Register over forvaltningsrevisjonsrapportar

Forvaltningsrevisjonar, revisjonsrapportar og saksrapportar frå 2013 og framover finn du her:

 
Kommune Forvaltningsrevisjon / revisjonsrapport Rapportdato
Askvoll Innkjøpsfunksjonen (PDF, 7 MB) 28.01.2014
Askvoll Sjølvkost VA-sektoren (PDF, 3 MB) 10.08.2015
Askvoll Spesialundervisning/tilpassa opplæring (PDF, 6 MB) 24.04.2017
Askvoll 20.03.2018
Askvoll 22.08.2018
Bremanger Prosjektrapportering og oppfølging (PDF, 6 MB) 13.10.2014
Bremanger Avvikshandetering - forundersøking (PDF, 971 kB) 20.03.2015
Bremanger Oppfølging av sjukefråvær (PDF, 6 MB) 14.11.2016
Bremanger 04.12.2017
Bremanger 05.12.2018
Bremanger 27.05.2019
Eid Vedlikehald av bygningar (PDF, 2 MB) 09.06.2013
Eid Oppfølging av vedtak (PDF, 4 MB) 29.09.2014
Eid Samhandlingsreforma, folkehelsarbeidet (PDF, 2 MB) 22.02.2016
Eid Brukarperspektiv i tenestene (PDF, 5 MB) 30.08.2017
Eid 02.02.2018
Eid 05.06.2019
Fjaler Sjølvkost VAR (PDF, 2 MB) 12.09.2013
Fjaler Rutinar rundt sjukefråvær (PDF, 9 MB) 20.10.2014
Fjaler Eigarskapspolitisk gjennomgang (PDF, 3 MB) 21.09.2015
Fjaler Oppvekstsektoren - Skulepolitisk plan (PDF, 18 MB) 24.05.2017
Fjaler 27.03.2018
Fjaler 16.08.2019
Flora Sakshandsaming, vedtak og svargjeving (PDF, 4 MB) 01.10.2014
Flora Innkjøpsrutinar (PDF, 8 MB) 14.09.2015
Flora 06.10.2016
Flora 07.10.2016
Flora 21.10.2016
Flora 29.11.2016
Flora 06.03.2017
Flora 28.06.2017
Flora 08.06.2018
Flora 01.06.2019
Flora 01.06.2019
Førde Korrekt handsaming av di sak (PDF, 5 MB) 28.04.2015
Førde Innkjøpsavtalar og innkjøpssamarbeid (PDF, 6 MB) 02.04.2016
Førde Tilpassa opplæring/spesialundervisning (PDF, 872 kB) 31.07.2017
Førde 08.06.2018
Førde 07.09.2018
Førde 24.05.2019
Førde, Gaular, Jølster og Naustdal 25.10.2019
Gaular Innkjøpsfunksjonen (PDF, 4 MB) 05.09.2014
Gaular Rett bemanning i sentraladministrasjonen (PDF, 3 MB) 27.05.2015
Gaular Sårbarheit i organisasjonen (PDF, 972 kB) 14.09.2016
Gaular Samhandlingsreforma (PDF, 24 MB) 05.09.2018
Gaular 25.03.2019
Gloppen Saksgang og dokumenthandtering (PDF, 2 MB) 29.01.2015
Gloppen Samhandlingsreforma, folkehelsarbeidet (PDF, 2 MB) 22.02.2016
Gloppen Administrativt nivå/stillingsheimlar (PDF, 3 MB) 15.02.2017
Gloppen 11.03.2018
Gloppen 04.04.2018
Gulen Korrekt handsaming av di sak (PDF, 5 MB) 05.01.2015
Gulen Inntektsområdet (PDF, 926 kB) 21.04.2017
Gulen 02.02.2018
Gulen 11.01.2019
Gulen 20.09.2019
Hornindal Vedlikehald av kommunal eigedomsmasse (PDF, 2 MB) 01.07.2014
Hornindal Tilpassa opplæring og spesialundervisning (PDF, 2 MB) 13.08.2015
Hornindal Samhandlingsreforma, folkehelsarbeidet (PDF, 2 MB) 22.02.2016
Hornindal 15.11.2017
Hornindal 20.08.2018
Hyllestad Tenesteanalyse av pleie og omsorg (PDF, 22 MB) 10.03.2014
Hyllestad Sakshandsaming, vedtak og svargjeving (PDF, 6 MB) 03.08.2015
Hyllestad Eigarskapskontroll, selskapsformer (PDF, 98 kB) 06.04.2017
Hyllestad 16.04.2018
Hyllestad 23.04.2019
Jølster Innkjøpsrutinar plan og næring (PDF, 6 MB) 04.12.2014
Jølster Oppfølging av sjukefråvær (PDF, 5 MB) 22.04.2015
Jølster Eigarskapsstrategi/oppfølging (PDF, 2 MB) 14.10.2016
Jølster 03.11.2017
Jølster 23.10.2018
Naustdal Gjennomgang av pleie og omsorg (PDF, 3 MB) 05.03.2015
Naustdal Sakshandsaming, vedtak og svargjeving (PDF, 7 MB) 12.08.2015
Naustdal 28.11.2017
Naustdal Investeringsprosjekt (PDF, 10 MB) 14.11.2018
Solund Sjukefråvær og system for oppfølging (PDF, 10 MB) 11.07.2014
Solund Bemanning og ressursbruk (PDF, 5 MB) 22.04.2015
Solund Interkommunalt samarbeid (PDF, 153 kB) 22.09.2017
Solund 31.10.2018
Solund 02.09.2019
Stryn Drift og vedlikehald av eigedomsmasse (PDF, 2 MB) 03.10.2013
Stryn Bekymringsmeldingar i barnevernet (PDF, 2 MB) 06.10.2014
Stryn Samhandlingsreforma, folkehelsarbeidet (PDF, 2 MB) 22.02.2016
Stryn Eigarskapskontroll (PDF, 2 MB) 12.06.2017
Stryn 06.06.2018
Stryn 11.03.2019

 

 

Eldre rapportar:

Forvaltningsrevisjonsrapport - Eid kommune sine rutinar for fastsetjing og fordeling av midlar til dei ikkje-kommunale barnehagane i kommunen - Eid kommune - 2012 (PDF, 2 MB)

Revisjonsrapport - Tenesteanalyse Pleie og omsorg 2008 - 2010 - KOSTRA - Jølster 2012 (PDF, 761 kB)

Forvaltningsrevisjonsrapport - Kontroll av inntektsida - Gulen kommune - 2012 (PDF, 202 kB)

Forvaltningsrevisjonsrapport - Sjølvkostberekningar VAR-sektoren - Flora kommune - 2012 (PDF, 206 kB)

Forvaltningsrevisjonsrapport - Vurdere ressursbruk og bemanning innan pleie og omsorg - Askvoll komune - 2008 (PDF, 2 MB)

Forvaltningsrevisjonsrapport - Vurdering av rutinar og internkontroll knytt til lønsområdet - Hornindal kommune - 2011 (PDF, 2 MB)

Forvaltningsrevisjonsrapport - Optimal bruk av tilgjengelege tilskotsordningar - Eid kommune - 2011 (PDF, 244 kB)

Forvaltningsrevisjonsrapport - Sjølvkostberekningar VAR-sektoren - Bremanger kommune - 2011 (PDF, 4 MB)

Eigarskapskontroll Alarmsentralen IKS - Flora kommune -2010 (PDF, 2 MB)

Eigarskapskontroll Alarmsentralen IKS - Gloppen kommune (PDF, 120 kB)

Eigarskapskontroll Sunnfjord Miljøverk IKS - Jølster kommune (PDF, 93 kB)

Eigarskapskontroll NGIR IKS - Solund kommune (PDF, 360 kB)

Forvaltningsrevisjonsrapport - Rutinar og system for innkjøp av utstyr og inventar i skulane - Stryn kommune (PDF, 409 kB)

Forvaltningsrevisjonsrapport - Innkjøpsfunksjonen - Eid kommune (PDF, 114 kB)

Forvaltningsrevisjonsrapport - Sjølvkostberekning - NGIR IKS - Gulen kommune (PDF, 344 kB)

Forvaltningsrevisjonsrapport - Vurdering av sjølvkostteneste med omsyn til utrekning av brukarbetaling og gebyr - Gloppen kommune (PDF, 350 kB)

Forvaltningsrevisjonsrapport - Sjølvkostberekningar VAR-sektoren - Førde kommune (PDF, 287 kB)

Forvaltningsrevisjonsrapport - Sjølvkostberekningar VAR-sektoren - Gaular kommune (PDF, 410 kB)

Forvaltningsrevisjonsrapport - KOSTRA - til hjelp i planlegging og styring i Pleie og omsorg - Askvoll kommune (PDF, 673 kB)

Forvaltningsrevisjonsrapport - Økonomistyring - Tenesteanalyse Pleie og omsorg gjennom bruk av KOSTRA - Naustdal kommune. (PDF, 4 MB)

Forvaltningsrevisjonsrapport - Praktisering av permisjonsreglement Pleie og Omsorg - Jølster kommune (PDF, 761 kB)

Forvaltningsrevisjonsrapport - Kontroll av økonomistyringa - Fjaler kommune (PDF, 182 kB)

Revisjonsrapport - Flora Hamn KF - økonomistyring - Flora kommune  (PDF, 192 kB)

Forvaltningsrevisjonsrapport - Drift og forvalting  Hardbakke Hamn - Solund kommune (PDF, 809 kB)