Planar for forvaltningsrevisjon og selskapskontroll

Her er kontrollutvala sine planar for forvaltningsrevisjon og selskapskontroll for valperioden 2016 - 2019. Klikk på "Plan / vedtaksdato" for å komme til pdf-utgåve av planen for kvar kommune.

 

Planar for forvaltningsrevisjon og selskapskontroll
Kommune Plan / vedtaksdato
Askvoll KOM-062/16 vedteke 7.9.2016 (PDF, 500 kB)
Bremanger 29.9.2016 (PDF, 503 kB)
Eid KS-066/16 vedteke 22.6.2016 (PDF, 200 kB)
Fjaler KOM-083/16 vedteke 5.9.2016 (PDF, 483 kB)
Flora 8.11.2016 (PDF, 215 kB)
Førde BY-051/16 vedteke 29.9.2016 (PDF, 496 kB)
Gaular 28.6.2016 (PDF, 189 kB)
Gloppen K-sak 53/16 vedteke 17.6.2016 (PDF, 469 kB)
Gulen KOM-062/16 vedteke 1.9.2016 (PDF, 467 kB)
Hornindal 16.6.2016 (PDF, 205 kB)
Hyllestad 30.6.2016 (PDF, 186 kB)
Jølster KST-043/16 vedteke 16.6.2016 (PDF, 455 kB)
Naustdal 14.12.2016 (PDF, 178 kB)
Solund KOM-057/16 vedteke 13.10.2016 (PDF, 143 kB)
Stryn 23.6.2016 (PDF, 154 kB)

 

Prosjekt i perioden

Vi har laga ei oppsummering av kva prosjekt dei 15 kontrollutvala planlegg å gjennomføre i perioden. Det er noko ulik ordlyd mellom kommunane, men vi har samla dei prosjekta som vi meiner langt på veg er like under ein samletekst.

 
Prosjekt Kommunar
Selskapskontroll / eigarskapskontroll 5
Kvalitetssystem / internkontroll / avvikshandtering 4
Felles prosjekt om IKT og Nordfjordnett 4
Spesialundervisning / tilpassa opplæring 3
Vedlikehald av kommunale bygg og anlegg 3
Busetjing av flyktningar 3
Oppfølging av politiske vedtak 3
Kommunale innkjøp 3
Interkommunale samarbeid 2
Oppfølging av sjukefråvære 2
Barnevern  2
Administrativt nivå / stillingsheimlar 2
Inntektsområdet / sjølvkost 2
Oppfølging av kontraktar 2
Personalforvaltning og rekruttering 2
Etikk og organisasjonskultur 2
Prosjekt- og økonomistyring, investering 2
Brukarperspektiv i tenestene 1
Oppvekstsektoren 1
Barnehagane 1
Læringsmiljø i skule 1
Sårbarheit i organisasjonen 1
Samhandlingsreforma 1
Konsesjonssaker / buplikt 1
Miljø, ureining, berekraftig utvikling 1
Planarbeid 1
Beredskap / klimaendring 1
Tenestetilbodet psykisk helsevern og rusomsorg 1
Organisering og bruk av ressursar 1
Næringsutvikling / næringsplan 1
Forvaltningsrevisjon i sleskap 1
Dokumenthandtering 1
Omstilling / kommunereform 1