Sekom

Hausthalvåret 2020

Hausthalvåret 2020

Denne veka (33) er begge tilsette på arbeid etter sommarferien. 

Vi reknar med at det blir ein hektisk haust. I tillegg til ein vanleg haust, arbeider alle utvala i år med kontrollutvalsplan. Dette krev ekstra ressursar, men er også veldig spennande å arbeide med!

Her er eit utdrag frå sak som var i alle utvala etter valet med aktuelle saker gjennom året:

Saker til faste tider

Januar – mars

 • Orientering om revisjon jf utvalet sitt påsjå-ansvar for revisjon
 • Årsmelding frå kontrollutvalet
 • Skatterekneskapen
  • Orientering under skriv og meldingar

April – mai

 • Kommunerekneskapen
  • Hovudfokus for kontrollutvalet er om rekneskapen er rett (utan vesentlege feil).

August – september

 • Økonomistyring – rapport frå kommunedirektøren (tertialrapport eller tilsvarande)
  • Kommunedirektøren vert kalla inn for å informere
 • Etterlevelsesrevisjon – rapport
  • Jf ny kommunelov
 • Kontrollutvalet sitt budsjett for komande år

Oktober - november

 • Orientering om revisjon
  • Jf kontrollutvalet sitt påsjå-ansvar overfor revisor
 • Møteplan for komande år
 • Kommunedirektøren sin internkontroll – informasjon (kan også takast når det passar med møte som har få andre saker)

Det er også ein del gjentakande saker som kjem til ulike tider på året:

Saker til ulike tider

 • Bestilling av revisjonsprosjekt
  • Vedtak sendast revisjonen med kopi til kommunedirektøren
 • Rapportar frå revisjonsprosjekt
 • Oppfølging etter revisjonsprosjekt
 • Rapportar frå statlege tilsyn
 • Investeringsprosjekt – rekneskap
 • Informasjonssaker – kommunedirektøren informerer når utvalet ber om det
  • Spørsmål til kommunedirektøren på førehand slik at ho/han kan førebu svar
  • Ved konkrete spørsmål er det ønskjeleg med skriftleg svar saman med den munnlege orienteringa.

Faste saker i kvart møte

 • Godkjenning av innkalling og sakliste
 • Skriv og meldingar
  • Vert lagt fram som informasjon for utvalet
 • Oppfølgingsliste
  • Oppdatert av sekretariatet etter kvart møte
  • Gjennomgått i møtet med tanke på konkret oppfølging og stryking av saker som utvalet er ferdige med.
 • Eventuelt

Ekstra møte

 • Kontrollutvalet kan trygt ha låg terskel for ekstra møte når de ser behov for det.
 • Fellesressursen med eit sekretariatselskap gjer at det ligg til rette for høg aktivitet i kontrollutvalet utan at kommunestyret må gjere tilleggsløyvingar.

Møteplan for hausten 2020

Klikk for stort bilete